Professor ämnesföreträdare i Avfallsteknik

Plats
Luleå
Annonserat
den 31 oktober 2018
Stängs
den 10 januari 2019
Ref:
2027-2018
Kontakta
Charlotta Johansson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gifBakgrund
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vi är ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Avfallsteknik är ett av våra 20 forskningsämnen.

Avfallsteknik ar ett tillämpat forskningsområde som har kopplingar till alla verksamheter där avfall uppstår eller skall hanteras på något sätt. Vår kärnkompetens ar förståelsen av avfalls egenskaper och de många verktyg som behövs för att kunna utveckla lösningar till avfallstekniska problem. Man kan säga att avfallstekniken utspelar sig på tekniska, miljövetenskapliga och socioekonomiska plan, dvs. alla aspekter av hållbarhet ligger inom Avfallstekniken.

Avfallsteknik vid LTU initierades 1980 och är en av världens äldsta nu verksamma forskargrupper inom området. Forskningsprofilen har under de senaste decennierna inriktats mot att utveckla metoder som möjliggör nyttjande av stora avfallsströmmar, och som begränsar risker med farliga ämnen i t ex förbränningsrestprodukter, förorenade jordar, slammer och bygg- och rivningsavfall.  Vid sidan av detta har även frågor om konsumtionsavfall och biogasteknik behandlats. I nästan samtliga fall har Avfallstekniks projekt utförts i nära samverkan med aktörer inom näringsliv och samhällsorganisationer, ofta inom avfallsbranschen eller processindustrin och både problemägare och utförare.

Ämnesbeskrivning
Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering, dvs. avfallsbildning, insamling, behandling, och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Avfallstekniken syftar till att utveckla verktyg och metoder för en avfallshantering som är hållbar och rimlig i perspektiv av miljö, hälsa och ekonomi.

Arbetsuppgifter
Professorer ska vara engagerade både i universitets utbildning och forskning. För en professor ingår det att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Professorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, ansvara för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag.

Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället.

I befattningen som ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning och den pedagogiska verksamheten innefattande utbildning på grund- och avancerad nivå.

Som professor och ämnesföreträdare i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet förväntas du att leda och vidareutveckla forskning och utbildning inom avfallsteknik, med fokus på ovannämnd inriktning.

Dessutom ingår det att vidareutveckla samverkan med såväl övriga delar av LTU som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv.

Anställningen som professor ämnesföreträdare är tillsvidare.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

 • tillhöra de ledande inom ämnesområdet och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard
 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • uppvisa förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning.
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal
 • Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder, viktas utan inbördes ordning:

 • Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med samhälle, industri och forskare från andra discipliner
 • Förmåga att samarbete såväl nationellt som internationellt
 • Erfarenhet av administrativa uppgifter som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Därutöver tas hänsyn till universitets medarbetarpolicy och jämställdhetsmål.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prefekt Charlotta Johansson, 
charlotta.m.johansson@ltu.se, tel 0920-491867.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se   0920-49 18 09, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se   0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Vi vill att du skriver din ansökan på engelska då vi kan ha engelsktalande sakkunniga.  Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 10 januari, 2019
Referensnummer: 2027-2018