Universitetslektor i Pedagogik

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 1 november 2018
Stängs
den 15 november 2018
Ref:
3265-2018
Kontakta
Eva Alerby
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gifBakgrund
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv på kunskap och lärande sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat- och mastersnivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid KKL finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området. Pedagogik, specialpedagogik, svenska och engelska med didaktisk inriktning, matematik och lärande, dans, musik och teknik bildar tillsammans stommen i universitetets lärarutbildning.

KKL har ca 120 anställda och ca 1600 studenter och består av tre avdelningar, verksamma på tre campusorter. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har sin huvudsakliga hemvist i Luleå, där merparten av lärarutbildningen bedrivs.

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola. Institutionen avser att stärka ämneskompetensen inom pedagogik med en universitetslektor i ämnet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placerad vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid campus i Luleå.

Ämnesbeskrivning
Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av undervisning i program och kurser på grundläggande och avancerad nivå inom ämnet pedagogik. Pedagogik är en central del av den utbildningsvetenskapliga kärnan i de olika programmen inom lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och undervisning inom dessa kurser ingår i arbetsuppgifterna liksom undervisning inom fristående kurser. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer i utbildningar med pedagogiskt fokus. Den sökande förväntas aktivt delta i institutionellt arbete, i program- och kursutveckling samt följa utvecklingen och forskningsutvecklingen inom ämnet. I tjänsten ingår även att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

  • avlagt doktorsexamen/ eller har motsvarande vetenskaplig/ eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningen
  • visat pedagogisk skicklighet
  • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

  • Vetenskaplig skicklighet
  • Pedagogisk skicklighet
  • Övriga bedömningsgrunder

Punkterna nedan står i prioriteringsordning.

  • Vetenskaplig inriktning i förhållande till befattningens ämnesprofil.
  • Erfarenhet av forskning och undervisning inom det pedagogiska fältet.
  • Erfarenhet av och förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel.

Nedanstående står ej i någon prioriteringsordning.

Lärarexamen är meriterande för tjänsten. Erfarenhet av undervisning, handledning, administrativt arbete och kursutveckling vid högskola är även betydelsefullt vid bedömningen liksom förmåga att etablera och utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Kunskap om och erfarenhet av svenska som andraspråk liksom erfarenhet av nätbaserad undervisning är betydelsefullt för tjänsten.

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Professor Eva Alerby, tel. 0920-49 15 06, eva.alerby@ltu.se eller avdelningschef Caroline Graeske, tel. 0920-49 10 05, caroline.graeske@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan 
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2018-11-15

Referensnummer: 3265-2018

 

 

 

 

Länk till den här sidanhttps://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=2934&rmlang=SE

AnsökTillbaka